close

Startberry Community Terms

REGULAMIN PRZESTRZENI EVENTOWEJ

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin Przestrzeni Eventowej („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania przestrzeni eventowej prowadzonej przez spółkę Senfino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-796) przy ul. Wąwozowej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445581, NIP 7010349914, REGON 146176622 („Spółka”)
2. Regulamin odnosi się do hostów, gości oraz innych podmiotów chcących skorzystać z oferowanej przestrzeni eventowej.
3. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:
a) Eventy Społeczności – Eventy organizowane przez społeczność technologiczną, startupową, wszelkiego rodzaju meetupy, konferencje, warsztaty.
b) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Przestrzeni Eventowej na podstawie zaproszenie Hosta.
c) Miejsce eventowe – powierzchnia Startberry posiadająca:

 • Dostęp do sieci Internet za pomocą łącza;
 • Dostęp do bezprzewodowej sieci WiFi;
 • Dostęp do sprzętu biurowego (np. skaner lub drukarka)
 • Dostęp do stanowiska z kawą, herbatą, wodą;
 • Dostęp do rzutników, monitorów, sprzętu audio (głośniki, mikrofony)

d) Miejsca Wspólne – kuchnia wyposażona w sprzęt AGD, recepcja, holl, parking, strefa wypoczynku.
e) Startberry – spółka Senfino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-796) przy ul. Wąwozowej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445581, NIP 7010349914, REGON 146176622.
f) Przestrzeń Eventowa – zorganizowana przestrzeń obejmującą Miejsce Eventowe wraz z przestrzenią socjalną (kuchnią i miejscem do odpoczynku) znajdująca się przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie (03-840);
g) Host – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną – uprawniona do korzystania z Przestrzeni Eventowej ze względu na stałą współpracę z jednym z następujących podmiotów:

 • Senfino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-796), przy ul. Wąwozowej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000445581, NIP: 7010349914, REGON: 146176622.

h) Wynajem Sali – zawarcie umowy podnajmu pomiędzy Hostem a Senfino Sp. z o.o., której przedmiotem jest podnajem konkretnej powierzchni znajdującej się w Przestrzeni Eventowej.

 

§ 2. CEL PRZESTRZENI EVENTOWEJ
1. Celem funkcjonowania Przestrzeni Eventowej jest:
a) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez utworzenie i zapewnienie Hostom przestrzeni do innowacyjnej i kreatywnej pracy;
b) umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Hostami;
c) wsparcie inicjatyw i pomysłów uznanych przez Startberry.

 

§ 3. DOSTĘP DO PRZESTRZENI EVENTOWEJ

1. Korzystnie z oferowanej Przestrzeni Eventowej wraz z Miejscami Wspólnymi przez Startberry jest bezpłatne.
2. Host może korzystać z Przestrzeni Eventowej we wszystkie dni powszednie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00 – 22:00 W szczególnych wypadkach, na wniosek Hosta, Przestrzeni Eventowej może zostać udostępniona 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wniosek taki powinien zostać złożony w formie pisemnej lub w formie elektornicznej na adres [email protected] na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy w przedłużonych godzinach. W szczególnych przypadkach, Startberry może odmówić udostępnienia Przestrzeni Eventowej w czasie wykraczającym przyjęte ramy czasowe.
3. Host może pojawić się 1 godzinę przed Eventem lub w czasie ustalonym z Startberry.
4. Wszelkie zmiany w przestrzeni Miejsca Eventowego, w szczególności rozłożenie sprzętu, kontrukcji oraz innych podobnych materiałów muszą być wcześniej ustalone z Startberry.

 

§ 4. ZASADY REZERWACJI MIEJSCA EVENTOWEGO

1. Korzystanie z Przestrzeni Eventowej obywa się wyłączenie na podstawie wcześniej złożonej rezerwacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://startberry.com
2. Startberry zastrzega sobie prawo wyboru eventu, który odbędzie się w Miejscu Eventowym, bez konieczności podawania uzasadnienia.
3. Jeżeli wystąpi sytuacja polegająca na równoczesnej rezerwacji konkretnego Miejsca Eventowego przez więcej niż 1 Hosta, Startberry biorąc pod uwagę liczbę Gości deklarowanych przez Hosta będzie decydowało o wyborze Miejsca Eventu.
4. Korzystanie z Przestrzeni Eventowej odbywa się wyłącznie po zapoznaniu i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.
5. Odwołanie rezerwacji Miejsca Eventowego bez konsekwencji, jest możliwe w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie od zaplanowanego Eventu na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Startberry drogą mailową.
6. Startberry zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Hosta w dowolnym momencie, w przypadku:

 • naruszenia przez Hosta warunków umowy lub postanowień niniejszego Regulaminu,
 • miejsce Eventowe jest niedostępne do użytkowania w czasie wybranym przez Hosta,
 • Event może negatywnie wpłynąć na renomę Startberry.

7. Dostęp do Przestrzeni Eventowej dotyczy wyłącznie Hostów. Osoby trzecie mogą przebywać w Miejscach Eventowych jako Goście. Host ponosi pełną odpowiedzialność za swoich gości jak za własne działania lub zaniechania. Ponadto, Goście nie mogą przebywać w Przestrzeni Eventowej bez obecności Hosta, który ich zaprosił.
8. Podejmowanie Gości może odbywać się w Miejscach Wspólnych. W przypadku chęci przyjęcia Gościa w Miejscach Eventowych, Host zobowiązany jest do wcześniejszego zawiadomienia Startberry i uzyskania stosownej akceptacji.
9. Zawiadomienie Gościa następuje w recepcji poprzez podanie imienia i nazwiska. Potwierdzeniem zgody na wizytę gościa w Miejscu Eventu jest wydanie odpowiedniego identyfikatora.
10. Przebywanie w Miejscu Eventu przez Gościa możliwe jest wyłącznie przy użyciu odpowiedniego identyfikatora, w godzinach pracy określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
11. W przypadku przyjęcia Gościa przez Hosta bez zachowania powyższych zasad, może zostać nałożona kara pieniężna do kwoty 1000 PLN za każdy przypadek takiego naruszenia.
12. W przypadku ponownego naruszenia przez Hosta obowiązujących zasad dotyczących przyjmowania Gości, Startberry jest uprawnione do usunięcia Hosta z listy osób uprawnionych do przebywania w Strefie Eventowej.
13. Host nie może odstępować swojego czasu pracy w Strefie Eventowej osobom trzecim.

 

§ 5. OBOWIĄZKI HOSTA

1. W związku z rezerwacją Przestrzeni Eventowej Host zobowiązany jest do:
a) organizacji Eventu we własnym zakresie, w szczególności Host samodzielnie zapewnia catering, osoby wspierający przy organizacji Eventu;
b) wyegzekwowania od przedsiębiorstwa cateringowego sprzątnięcia po zakończeniu cateringu;
c) pozostawienia Miejsca Eventowego w takim stanie, w jakim zostało przekazane, a w szczególności usunięcia wszystkich wniesionych do Miejsca Eventu materiałów.
d) przeprowadzenia Eventu jedynie na wyznaczonej do tego powierzchni;
e) zachowania wewnętrznego wystroju Miejsca Eventowego;
f) uzyskania wcześniejszej zgody Startberry w przypadku woli rejestracji Eventu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk;
g) uzyskania niezbędnej licencji od uprawnionych podmiotów na publiczne wykorzystanie utworów, w przypadku wykorzystywania chronionych utworów podczas Eventów;
h) przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas trwającego Eventu;
i) zapewnienia nadzoru Eventu albo poprzez ciągłą obecność Hosta podczas Eventu lub wyznaczenia w tym celu konkretnej osoby fizycznej, o której zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Startberry;
j) przesłania wypełnionego formularza dotyczącego informacji nt. organizowanego Eventu co najmniej na 7 dni przed Eventem, przeprowadzenia Eventu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej i niniejszym Regulaminem,
k) przesłanie na 24 / 48 h przed Eventem listy Gości do Startberry w formie pisemnej lub elektronicznej
l) zwrotu wszelkich poniesionych kosztów przez Startberry w związku z organizacją Eventu, tj w szczególności związane z:

 • sprzątaniem Miejsca Eventowego,
 • doprowadzeniem Miejsca Eventowego do stanu sprzed przekazania,
 • dodatkowym wyposażeniem Miejsca Eventowego.

 

§ 6. KORZYSTANIE Z INTERNETU

1. Startberry zapewnia wszystkim Hostom nielimitowany bezprzewodowy dostęp do Internetu w obrębie całej Strefy Eventowej.
2. Korzystanie z sieci bezprzewodowej możliwe jest po zalogowaniu się przez Hosta do sieci pod nazwą Startberry za pomocą danych, które zostaną dostarczone Hostowi przez Startberry.
3. Startberry nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z sieci bezprzewodowej, w szczególności: za czasową niemożność połączenia się z siecią bądź obniżenie przepustowości łącza, nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie, szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie, warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Hosta w Internecie.
4. Zakazane jest pobieranie lub rozpowszechnianie przez Hosta wszelkiego rodzaju materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: pobierania lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych, masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam) bądź rozpowszechnianie wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić urządzenia innych Hostów.
5. Host nie może bez wiedzy i pisemnej zgody Startberry udostępniać lub odsprzedawać dostępu do sieci oferowanej przez Startberry.
6. Złamanie zakazu, o którym mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu będzie skutkowało: (i) usunięciem Hosta z listy osób uprawnionych do przebywania w Przestrzeni Eventowej, oraz (ii) potencjalnym nałożeniem na Hosta kary pieniężnej do wysokości 1000 PLN
7. Bez względu na konsekwencje wymienione w ust. 6 niniejszego paragrafu, Host ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu pobierania lub rozpowszechniania materiałów wskazanych w ust. 4 oraz udostępnienia przez Hosta dostępu do sieci osobom trzecim wbrew zasadom określonym w ust. 5.
8. Host nie posiada jakichkolwiek roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z jego wyłączenia lub problemów technicznych związanych z nadajnikiem.

 

§ 7. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Host przebywający na terenie Strefy Eventowej oraz w Miejscach Wspólnych zobowiązany jest do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;
b) korzystania z Strefy Eventowej oraz Miejsc Wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji, w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących eksploatacji budynków;
c) wyznaczenia konkretnej osoby, która w dniu Eventu odpowiedzialna będzie za rejestrację i obsługę porządkową Gości;
d) pozostania w miejscu Eventu do momentu opuszczenia Przestrzeni Eventowej przez wszystkich Gości Hosta;
e) zapewnienia na własny koszt ochrony, jeżeli wymagają tego okoliczności Eventu;
f) korzystania z sieci elektrycznych, gazowych, wodnych, komputerowych, telefonicznych i innych znajdujących się w Strefie Eventowej oraz Miejscach Wspólnych w sposób nie powodujący ich zniszczenia, zanieczyszczenia, przeciążenia albo innego uszkodzenia uniemożliwiającego ich używanie;
g) zachowania ciszy oraz spokoju, aby korzystanie z Strefy Eventowej oraz Miejsc Wspólnych przez Hosta nie zakłócało pracy innym Hostom, w szczególności poprzez wyciszenie wszelkich sygnałów dźwiękowych na wykorzystywanych urządzeniach elektronicznych Hosta;
h) naprawienia wszystkich szkód powstałych w wyniku korzystania z Przestrzeni Eventowej oraz Miejsc Wspólnych;
i) dbania o należyte zabezpieczenie Miejsca Eventowego oraz rzeczy w nich znajdujących się, a także Miejsc Wspólnych przed jakimkolwiek uszkodzeniem, zniszczeniem czy utratą;
j) informowania o wszelkich zauważonych awariach lub usterkach powstałych w Przestrzeni Eventowej oraz w Miejscach Wspólnych;
k) poufności danych innych Hostów i ich działalności oraz do powstrzymywania się od udzielania jakichkolwiek komentarzy lub wywiadów, które w jakikolwiek negatywny sposób mogłyby wpłynąć na działalność innych Hostów.

2. Zabrania się, w szczególności Hostom podejmowania działań polegających na:
a) podejmowaniu działań innych niż prace biurowe, które związane są z prowadzoną działalnością na terenie Przestrzeni Eventowej;
b) spożywaniu posiłków poza miejscem do tego wyznaczonym;
c) wnoszeniu i spożywaniu alkoholu i innych używek, a także paleniu tytoniu lub elektronicznych papierosów;
d) odstępowaniu lub udostępnianiu przyznanych haseł i loginów dostępowych osobom trzecim lub Gościom;
e) słuchaniu głośnej muzyki, przeprowadzaniu głośnych rozmów telefonicznych oraz innych czynności mogących powodować immisje zakłócające prace innym Hostom;
f) umieszczaniu w Przestrzeni Eventowej lub Miejscach Wspólnych swoich reklam, oznaczeń, szyldów lub prowadzeniu jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych.

3. Startberry zastrzega sobie prawo do wyproszenia Hosta lub Gościa lub personelu Hosta z Eventu, jeżeli zachowanie którejkolwiek z tych osób stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w stosunku do innych osób przebywających w Przestrzeni Eventowej.

 

§ 8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Startberry zapewnia Hostom Miejsca Eventowe dostępne wyłącznie w określonym momencie. Startberry nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc.
2. Startberry zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności do Przestrzeni Eventowej i Miejsc Wspólnych w przypadku organizowania zamkniętych szkoleń, konferencji i innych wydarzeń okolicznościowych, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu. Informacja o możliwości ograniczenia zostanie podana na stronie internetowej Startberry: www.startberry.com nie później niż 7 dni przed planowanym terminem. Z tytułu opisanych ograniczeń Hostowi nie przysługuje żadne roszczenie.
3. Startberry nie ponosi odpowiedzialności za niemożność udostępnienia Przestrzeni Eventowej w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Startberry.
4. Startberry zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu Przestrzeni Eventowej, jednakże w związku z tym, że nie świadczy usług na rzecz Hosta, nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy przechowania. W konsekwencji, Startberry nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, dokumenty oraz inne mienie Hostów oraz Gości pozostawione w biurze.
5. Startberry nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia Hostów polegające na ujawnieniu informacji lub dokumentów poufnych lub naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa pozostałych Hostów lub Gości.
6. Host ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Host zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów – w tym pokrycia kosztów przywrócenia Przestrzeni Eventowej do stanu poprzedniego, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez Hosta lub przez jego Gości.

 

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Hostów w zakresie udostępnienia Przestrzeni Eventowej oraz Miejsc Wspólnych jest Startberry. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z Przestrzeni Eventowej. W przypadku odmowy podania lub podania niekompletnych bądź nieprawdziwych danych osobowych, osoba wnioskująca o dostęp do Przestrzeni Eventowej nie uzyska statusu Hosta, a w konsekwencji nie będzie uprawniona do wstępu do Przestrzeni Eventowej.
2. Każdy Host ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub sprostowania.
3. Startberry jest uprawnione do udostępnienia danych osobowych Hostów na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
4. Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej Startberry pod adresem https://startberry.com/startberry-privacy-terms/, stanowi nieodłączny element niniejszego Regulaminu. Host obowiązany jest do zapoznania się z nią i zaakceptowania jej treści.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Host potwierdza zapoznanie się z Regulaminem bezpośrednio na recepcji Startberry, drogą mailową wysyłając email na adres [email protected] bądź podczas logowania się do sieci Internetowej udostępnionej zgodnie z § 6.
2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień oraz warunków Regulaminu.
3. Startberry zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu, jednakże żadne prawa Hostów wynikające z Regulaminu nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Hosta. Wszelkie zmiany Regulaminu będę publikowane na witrynie internetowej: www.startberry.com.
4. Wszelkie spory związane z treścią niniejszego Regulaminu będą w miarę możliwości rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji dążących do porozumienia, co nie jest równoznaczne z zapisem na sąd polubowny. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Startberry.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w innym, powszechnie dostępnym dokumencie wewnętrznym, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące akty prawne.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2018.