close

Startberry Privacy & Terms

I. Cel dokumentu
Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie Użytkownikom obowiązujących zasad związanych z ochroną powierzonych Spółce danych osobowych – w tym zasad ich gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania, a także sposobu wykorzystywania przez Spółkę plików Cookies gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

Spółka gwarantuje, że będzie postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Senfino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-796) przy ul. Wąwozowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000445581, nr NIP 7010349914, nr REGON 146176622.

W przypadku jakichkolwiek wniosków, pytań lub wykonywania swoich praw związanych z ochroną danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail:[email protected] lub na piśmie – adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, Polska.

II. Definicje

a) Administrator, Spółka – Senfino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-796) przy ul. Wąwozowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000445581, nr NIP 7010349914, nr REGON 146176622;
b) Serwis – witryna internetowa znajdująca się w sieci Internet pod adresem URL http://startberry.com, którego właścicielem jest Spółka;
c) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub inny podmiot, który zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu;
d) Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczona są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. W plikach Cookies znajdują się różne informacje, często niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych;
e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

III. Uprawnienia Użytkownika
Obowiązujące przepisy RODO nadają każdemu Użytkownikowi szereg uprawnień związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi: (Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, każdy Użytkownik posiada prawo do: )

Prawo dostępu do danych osobowych
Przede wszystkim jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że dane osobowe konkretnego Użytkownika są faktycznie przez Administratora przetwarzane. W przypadku odpowiedzi potwierdzającej, Użytkownik ma prawo żądać od Administratora uzyskania szeregu informacji dotyczących tego przetwarzania (np. celów przetwarzania czy kategoriach przetwarzanych danych osobowych).

Zakres możliwych do uzyskania informacji został szczegółowo przedstawiony w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Użytkownik w każdym momencie ma prawo do żądania sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, jeżeli jest to zgodne z celami przetwarzania, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych (np. poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).

Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
Co do zasady, każdy Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek usunąć te dane bez zbędnej zwłoki.

Okoliczności uzasadniające takie żądanie oraz wyjątki zwalniające Administratora z obowiązku jego spełnienia zostały szczegółowo opisane w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
W ściśle określonych przypadkach, Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Dotyczy to sytuacji, w których Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wniósł on sprzeciw wobec przetwarzania, a także w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezgodne z prawem, bądź gdy przetwarzane dane są potrzebne wyłącznie Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Szczegółowe przepisy oraz okresy, na jakie może zostać ograniczone przetwarzanie zostały zawarte w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody bądź zawartej z nim umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące. Ponadto, Użytkownik ma prawo przesłać tak otrzymane od Administratora dane innemu administratorowi.

Szczegółowe zasady dotyczące przenoszenia danych osobowych zostały zawarte w art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownik w dowolnej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W takiej sytuacji, Administrator nie będzie miał prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu – w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W sytuacji, gdy Użytkownik wniesie sprzeciw względem przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do tych celów.

Sposób wykonania prawa sprzeciwu oraz pozostałe, szczegółowe regulacje dotyczące tego uprawnienia zostały opisane w art. 21 RODO.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, który stwierdzi, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych – w szczególności przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, jest zobowiązany do informowania skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi oraz o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

W Rzeczypospolitej Polskiej, organem nadzorczym właściwym do wnoszenia skarg jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator gwarantuje, że podejmuje należyte środki mające na celu zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu danych osobowych. W tym celu, wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, które zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem sprzecznym z przepisami prawa, a także zniszczeniem, uszkodzeniem, bezprawną modyfikacją lub utratą.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane, ani przechowywane w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie będą przekazywane, ani przetwarzane przez podmioty działające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Spółka gwarantuje, że podmioty z nią współpracujące, którym powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, stosują wymagane przepisami prawa środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu ochronę bezpieczeństwa danych osobowych.

V. Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz sposób ich pozyskiwania

Odwiedzenie Serwisu
Użytkownik odwiedzający stronę internetową http://startberry.com, pozwala Administratorowi na uzyskanie informacji dotyczących sposobu przeglądania i korzystania z Serwisu, historii przeglądania, a także preferencjach oraz zainteresowaniach reklamowych danego Użytkownika.

W zależności od wykorzystywanego podczas przeglądania Serwisu urządzenia, Administrator gromadzi dane dotyczące tego urządzenia, w tym informacje o systemie operacyjnym, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej, numerze IP lub innym unikatowym identyfikatorze wykorzystywanego urządzenia.

Nawiązanie kontaktu – Get in touch
W Serwisie został umieszczony adres mailowy oraz odnośnik do serwisu LinkedIn, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą skontaktować się z przedstawicielem Spółki. Podczas nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione mu przez Użytkownika w trakcie kontaktu (najczęściej jest to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres) oraz historię korespondencji.

Rejestracja członkostwa – Become a Member
W momencie rejestracji w Serwisie (Become a Member), Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia Administratorowi określonych danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, przedsiębiorstwo, w którym wykonuje aktywność zawodową, branża zawodowa oraz typ wykonywanej pracy. Ponadto, Użytkownik dobrowolnie może podać dodatkowe informacje dotyczące interesującego go zakresu oraz rodzaju współpracy ze Spółką.

Rejestracja wydarzenia – Become a Host
W momencie rejestracji w Serwisie (Become a Host), Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia Administratorowi określonych danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Ponadto, Użytkownik organizujący wydarzenie jest zobowiązany do udostępnienia szeregu informacji dotyczących rodzaju i sposobu organizacji wydarzenia oraz jego przebiegu.

Rejestracja do Startberry Industry Track
W momencie rejestracji w Serwisie (Industry Track Registration), Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia Administratorowi określonych danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt ze Spółką, wraz z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa rejestrowanego do programu Startberry Industry Track.

Rejestracja do VR Room
W momencie rejestracji w Serwisie (VR Room Registration), Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia Administratorowi określonych danych osobowych, których zakres zależy od charakteru prawnego podmiotu rejestrującego zapotrzebowanie pobytu w VR Room:

 • W przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;
 • W przypadku osób prawnych – imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt ze Spółką.

Pobyt w przestrzeni Spółki
W pomieszczeniach i biurach należących do Spółki stosowany jest system monitoringu wizyjnego. W konsekwencji, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku Użytkowników.

VI. Sposób wykorzystywania danych osobowych

Kontakt
W momencie nawiązania kontaktu, Użytkownik automatycznie przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, a także zazwyczaj imię i nazwisko oraz inne dane, które uważa za stosowne.

W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej LinkedIn, Użytkownik przekazuje Administratorowi wszystkie dane osobowe, które zostały zamieszczone na tej platformie.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu kontaktu z Użytkownikiem są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody wynikającej z zainicjowania przez niego kontaktu;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, tj. w celach statystycznych i archiwalnych.

Członkostwo (Become a Member)
Dane osobowe wymagane podczas rejestracji są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracyjnego oraz wygenerowania konta dla nowo zarejestrowanego Użytkownika.

Zarejestrowany w Serwisie Użytkownik w każdym momencie może edytować i uzupełniać swoje dane osobowe poprzez wysłanie odpowiedniej prośby pod adres email: [email protected]

Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dokonania rejestracji w Serwisie. Jednocześnie, Spółka gwarantuje, że zakres obligatoryjnie udostępnianych Administratorowi danych został możliwie jak najbardziej ograniczony.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu dokonania rejestracji i prowadzenia konta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawierana jest w momencie rejestracji konta w Serwisie.

Newsletter
Podczas procesu rejestracji w Serwisie, Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki w końcowej części arkusza rejestracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na wpisanie Użytkownika do listy mailingowej, newsletter będzie przesyłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Zarejestrowany w Serwisie Użytkownik w każdym momencie może edytować i uzupełniać swoje dane osobowe poprzez wejście w zakładkę „Moje Konto”, po uprzednim zalogowaniu do Serwisu.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu zapisania się do newslettera są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania newslettera.

Organizacja wydarzenia (Become a Host)
Dane osobowe wymagane podczas dokonywania rejestracji w Serwisie w celu rezerwacji przestrzeni należącej do Spółki są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rezerwacyjnego oraz finalizacji złożonego zamówienia poprzez zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dokonania rejestracji w Serwisie i rezerwacji przestrzeni. Jednocześnie, Spółka gwarantuje, że zakres obligatoryjnie udostępnianych Administratorowi danych został możliwie jak najbardziej ograniczony.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu dokonania rejestracji i rezerwacji przestrzeni należącej do Spółki są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu dokonania rejestracji oraz obsługi Użytkownika w Serwisie;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i wykonania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawieniu faktury podmiotowi zamawiającemu oraz ujęciu faktury w dokumentacji księgowej Spółki;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, tj. w celach statystycznych i archiwalnych;

Szczegółowe dane znajdują się w regulaminie przestrzeni eventowej.

Rejestracja do Startberry Industry Track
Dane osobowe wymagane podczas dokonywania rejestracji w Serwisie w celu zgłoszenia przedsiębiorstwa do programu Startberry Industry Track są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracyjnego oraz poprawnego wygenerowania zgłoszenia.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dokonania rejestracji w Serwisie i zgłoszenia przedsiębiorstwa do programu Startberry Industry Track. Jednocześnie, Spółka gwarantuje, że zakres obligatoryjnie udostępnianych Administratorowi danych został możliwie jak najbardziej ograniczony.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu dokonania rejestracji i zgłoszenia przedsiębiorstwa do programu Startberry Industry Track są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu dokonania rejestracji oraz obsługi Użytkownika w Serwisie;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i wykonania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, tj. w celach statystycznych i archiwalnych;

Rejestracja do VR Room
Dane osobowe wymagane podczas dokonywania rejestracji w Serwisie w celu zgłoszenia zapotrzebowania pobytu w VR Room są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracyjnego oraz poprawnego wygenerowania zgłoszenia.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dokonania rejestracji w Serwisie i zgłoszenia zapotrzebowania pobytu w VR Room. Jednocześnie, Spółka gwarantuje, że zakres obligatoryjnie udostępnianych Administratorowi danych został możliwie jak najbardziej ograniczony.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu dokonania rejestracji i zgłoszenia zapotrzebowania pobytu w VR Room są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu dokonania rejestracji oraz obsługi Użytkownika w Serwisie;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i wykonania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, tj. w celach statystycznych i archiwalnych.Monitoring wizyjny

Dane osobowe w postaci wizerunku osób przebywających w pomieszczeniach i biurach należących do Spółki są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych osób korzystających z zasobów i pomieszczeń Spółki, a także w celu ochrony dóbr materialnych Spółki mieszczących się w tych pomieszczeniach i biurach.

Dane osobowe pochodzące z zapisów monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, polegającego na ochronie bezpieczeństwa osób trzecich oraz ochronie dóbr materialnych należących do Administratora.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w zależności od okresu, w jakim będzie istniała podstawa do ich przetwarzania.

Długość okresów przetwarzania danych osobowych może się między sobą różnić w zależności od konkretnego przypadku i stanu faktycznego:

Podstawa prawna Podstawa przetwarzania Okres przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Zgoda Użytkownika Od momentu wyrażenia zgody do momentu cofnięcia lub ograniczenia zgody
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Wykonanie umowy Okres wykonywania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Okres trwania obowiązku prawnego (np. obowiązek archiwizacji dokumentacji podatkowej przez 5 lat)
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej Do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika

 

VIII. Sposoby i zasady wykorzystywania plików Cookies

Serwis wykorzystuje pliki Cookies i w przypadku każdej wizyty umieszcza je w urządzeniu końcowym Użytkownika. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

Sesyjne

Cookies Sesyjne są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

Ten rodzaj plików Cookies jest wykorzystywany przede wszystkim w celu usprawnienia wizyty Użytkownika w naszym Serwisie, głównie poprzez dostosowanie wyświetlanych w Serwisie treści do preferencji konkretnego Użytkownika oraz lepsze zarządzanie tą treścią. Ponadto, Cookies sesyjne zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa podczas wizyty w Serwisie i zapewniają poprawną konfigurację wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

Stałe

Cookies Stałe są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki nie powoduje usunięcia ich z urządzenia Użytkownika.

Ten rodzaj plików Cookies jest wykorzystywany przede wszystkim w celu tworzenia statystyk pomagających zrozumieć sposób korzystania z Serwisu oraz umożliwiających poprawę jego zawartości, ograniczenie wyświetlania cyklicznych powiadomień oraz prowadzenie efektywnej i spersonalizowanej polityki dotyczącej wyświetlanych reklam.

Wtyczki serwisów społecznościowych oraz innych organizacji

W Serwisie zostały zamieszczone wtyczki serwisów społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oraz Youtube, a także wtyczki innych przedsiębiorstw oraz organizacji. Dzięki temu, Użytkownik ma możliwość dzielenia się treściami Serwisu z innymi użytkownikami powyższych portali społecznościowych. W momencie udostępnienia treści Serwisu, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwisem społecznościowym.

Google Analytics

W Serwisie wykorzystywane są usługi analizy za pomocą narzędzia „Google Analytics”, którego administratorem jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zakres, w jakim wykorzystywane jest narzędzie obejmuje wyłącznie analizę częstotliwości odwiedzin Użytkownika w Serwisie oraz sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, co może powodować ograniczenia w funkcjonowaniu Serwisu. W przypadku skorzystania z takiego prawa, korzystanie z Serwisu będzie możliwe wyłącznie w takim zakresie, w jakim funkcje Serwisu nie wymagają plików Cookies.

IX. Postanowienia końcowe

Organem nadzoru do spraw ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz międzynarodowego.

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące zasad i praw związanych z ochroną danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, proszę skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Adres e-mail: [email protected]

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 18.12.2018.