close

Startberry Webpage Terms

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219, z późniejszymi zmianami).
2. Niniejsza strona internetowa: www.startberry.com (Strona) jest prowadzona i administrowana przez Spółkę Senfino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-796) przy ul. Wąwozowej 11 (Spółka), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000445581, nr NIP 7010349914, nr REGON 146176622.
3. Spółka nie jest właścicielem oraz nie prowadzi zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki zostały umieszczone na Stronie.
4. Wejście na Stronę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Strony Internetowej (Regulamin). Użytkownik, który nie wyraża zgody na akceptację Regulaminu zobowiązany jest do bezzwłocznego opuszczenia Strony oraz zaniechania ponownego użytkowania Strony.

 

§ 2. Dostęp do Strony
1. Warunkiem dostępu i swobodnego korzystania ze Strony jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych dotyczących wyposażenia teleinformatycznego Użytkownika:

  • stosowania powszechnych i ogólnodostępnych przeglądarek internetowych,
  • posiadania nieprzerwanego dostępu do sieci Internet,
  • akceptacji przez przeglądarkę plików Cookies.

2. Dostęp do strony jest bezpłatny i otwarty dla każdego Użytkownika.

 

§ 3. Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób niezagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu Strony. W szczególności, Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania legalnego i nieszkodliwego oprogramowania oraz sprawnych urządzeń teleinformatycznych.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Strony w celu rozpowszechniania informacji handlowych oraz wszelkich materiałów i treści niezwiązanych w sposób bezpośredni z zawartą pomiędzy Spółką a Użytkownikiem umową.

 

§ 4. Zawartość Strony
1. W ramach dostępu do Strony, Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania umieszczonych na niej treści, dokonania rejestracji na organizowane przez Spółkę wydarzenia oraz wysłania zgłoszenia w ramach dostępnych na Stronie ścieżek rejestracyjnych.
2. Dokonanie rejestracji bądź wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności dostępnej na Stronie, w tym postanowień dotyczących zasad przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkowników.
3. Usługa subskrypcji do newslettera jest usługą bezpłatną. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi otrzymywania newslettera w każdym momencie, poprzez wysłanie na adres e-mail: [email protected] oświadczenia o rezygnacji z usługi subskrypcji.
4. W celu przeprowadzenia rejestracji bądź wysłania zgłoszenia, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza umieszczonego na Stronie. Treść formularza i zakres wymaganych danych jest uzależniony od wybranej przez Użytkownika formy rejestracji bądź zgłoszenia. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.

 

§ 5. Prawo własności intelektualnej
1. Prawa własności intelektualnych związane z treścią umieszczoną na Stronie przysługują Spółce oraz podmiotom, z którymi Spółka zawarła odpowiednie umowy dotyczące praw własności intelektualnych na zasadach wyłączności.
2. Przez prawa własności intelektualnych rozumiane są w szczególności prawa autorskie dotyczące zamieszczonych na Stronie elementów graficznych, słownych oraz słowno-graficznych, a także rozwiązania nawigacyjne oraz układ prezentowanych na Stronie treści.
3. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania materiałów umieszczonych na Stronie wyłącznie w zakresie użytkowania do celów własnych. Wykorzystywanie materiałów w celach komercyjnych jest możliwe wyłącznie na podstawie uprzednio uzyskanej od Spółki zgody.

 

§ 6. Odpowiedzialność
1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego, Spółka ma prawo pozbawić Użytkownika prawa dostępu do Strony ze skutkiem natychmiastowym.
2. Użytkowanie Strony w sposób naruszający przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego powoduje pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

§ 7. Reklamacje
1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu funkcjonowania Strony, pod warunkiem zachowania siedmiodniowego terminu, liczonego od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie będące podstawą składanej reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące podstawy zgłoszenia reklamacyjnego oraz dane identyfikacyjne osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy do kontaktu.
4. Reklamacja spełniająca wymogi opisane w niniejszym Regulaminie zostanie rozpatrzona w terminie czternastu dni, liczonym od dnia następującego po dniu otrzymania przez Spółkę zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe uregulowania dotyczące korzystania z Serwisu oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź w innych dokumentach określających sposób funkcjonowania Strony, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustaw.
3. Użytkownicy mają dostęp do treści Regulaminu za pośrednictwem umieszczonego na Stronie hiperłącza.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2018.